Chula Mag2

Money Donation2

OT Clinic3

body donation4

Regis-resize

 

bnew4

สมทบทุนเพื่อบริหาร อาคาร ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 คุณวิตตรา ตันตราภรณ์ บริจาคเงินจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อบริหารอาคาร ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง รับมอบ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ ฝ่ายพิธีการ ตึกวชิรญาณวงศ์