Chula Mag2

Money Donation2

OT Clinic3

body donation4

Regis-resize

 

bnew4

สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนชาวไทยส่งความช่วยเหลือเพื่อผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งพลังความช่วยเหลือไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยภาคใต้


ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่ 001-1-34567-0
(กรณีโอนเงินจากตู้เอทีเอ็มให้เลือกทำรายการประเภทบัญชีได้ทั้ง 2 ประเภท คือ "กระแสรายวัน" หรือ "ออมทรัพย์")
ท่านที่ต้องการรับใบเสร็จรับเงินให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ และระบุว่า "เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้"
เลือกส่งเอกสารมาทางใดทางหนึ่งมาที่แฟกซ์ 0 2250 0312 หรือ 0 2652 4440 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2256 4440-3, 0 2255 9911 และ 0 2251 1218

หรือบริจาคผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์www.redcrossfundraising.org เลือกหัวข้อการบริจาค "เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ"

หรือเดินทางมาบริจาคด้วยตัวเองที่ "ห้องรับบริจาคเงิน" ตั้งอยู่ที่ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
**ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

สำหรับการร่วมบริจาคสิ่งของ รบกวนสอบถามก่อนการบริจาคเพื่อทราบความต้องการได้ที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โทร. 0 2256 4362-5