Chula Mag2

Money Donation2

OT Clinic3

body donation4

Regis-resize

 

bnew4

สมทบกองทุนศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ฝ่ายศัลยศาสตร์ ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. คุณรัชสุดา ประเทืองวงค์ และคุณพีรธัช อยู่วิทยา บริจาคเงินจำนวน 10,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ฝ่ายศัลยศาสตร์ สำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย และพัฒนาศักยภาพการรักษาโรคต่างๆ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ รศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ์ หัวหน้าฝ่ายศัลยศาสตร์ รับมอบ ณ ฝ่ายพิธีการ