Chula Mag2

Money Donation2

OT Clinic3

body donation4

Regis-resize

 

bnew4

บริจาคเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น. คุณสุจริต รังสิมันโตฬาร บริจาคเงินจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อ สมทบทุนการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย เป็นตัวแทนการรับมอบ ณ ศาลาทินทัต