Chula Mag2

Money Donation2

OT Clinic3

body donation4

Regis-resize

 

bnew4

มูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา สมทบทุนการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 มูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา โดยคุณประสพ สันติวัฒนา บริจาคเงินจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อ สมทบทุนการก่อสร้างอาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี รศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต