Chula Mag2

Money Donation2

OT Clinic3

body donation4

Regis-resize

 

bnew4

รู้ทันภัยมะเร็งปอด

          ศูนย์ความเป็นเลิศโรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขอเชิญผู้สนใจ ฟังการบรรยาย เรื่อง “ รู้ทันภัย ..มะเร็งปอด ” 

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ ห้องดำรงแพทยาคุณ ( 312 / 1 ) ตึก อปร รพ.จุฬาฯ