ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน มุลนิธิคณะแพทยศาสตร์  จุฬา  ได้ที่ 

   

             เลขที่บัญชี   045-2-20269-8  

          

             ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา  สภากาชาดไทย

 

             ส่งแฟ็ก ใบน้ำฝากมาที่  02-2527028  # 2

  

             สอบถามรายละเอียดได้ที่   02-256 -4737

 

               *** สามารถน้ำใบเสร็จมาลดหย่อนภาษีได้ ตามจ่ริงแต่ไม่เกิน 15,000  บาท

 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ศูนย์ฝึกผ่าตัด  ชั้น 4 อาคารแพทย์พัฒน์ 

1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 02-256-4281 ต่อ 1405 หรือ 02-256-4737