รายนามอาจารย์ใหญ่งานอาจาริยปูชา

รายนามอาจารย์ใหญ่ติดต่อญาติไม่ได้
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 นาย แกะ ฉิมโพธิ์กลาง
2 นาย เฉียบ กสิพันธ์
3 นาย บุญเจน  เจนฤทธินันท์
4 นางสาว พยุง ดิษฐเณร
5 นางสาว เพทาย รุ่นเจริญ
6 นาย เรืองโรจน์ นรเศรษฐ์บันสือ
7 นาย สงวน คงสัมฤทธิ์
8 นาง สุนันท์ ก่ำมอญ

 

      หากยังไม่รับการติดต่อจากนิสิต กรุณา ติดต่อกลัับ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

เบอร์  02-256-4281  ต่อ  1156  หรือ  02-256-4737

 

**รายนามอาจารย์ใหญ่พระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ ) ประจำปีการศึกษา  2558 

ระหว่างวันที่ 23-24  เมษายน 2559    เท่านั้น

 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ศูนย์ฝึกผ่าตัด  ชั้น 4 อาคารแพทย์พัฒน์ 

1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 02-256-4281 ต่อ 1405 หรือ 02-256-4737