ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ศูนย์ฝึกผ่าตัด ชั้น 4 อาคารแพทย์พัฒน์

 1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร.02-256-4281 ต่อ 1405 หรือ 02-256-4737

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ศูนย์ฝึกผ่าตัด  ชั้น 4 อาคารแพทย์พัฒน์ 

1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 02-256-4281 ต่อ 1405 หรือ 02-256-4737