ผู้เสียสละแม้หมดลมหายใจ

ผู้เสียสละแม้หมดลมหายใจ

อุทิศร่างกายหลังจากเสียชีวิตด้วยความสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยของนักศึกษาแพทย์ ร่างกายของผู้บริจาคนั้นจะถูกเรียกว่า “อาจารย์ใหญ่”

คุณประโยชน์อย่างเอนกอนันต์

คุณประโยชน์อย่างเอนกอนันต์

แพทย์ได้ศึกษามหกายวิภาคศาสตร์จนเกิดทักษะและมีความเชี่ยวชาญ จะได้นำความรู้ไปรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็ว

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

โรงพยาบาลจุฬาฯ จะจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) อย่างสมเกียรติ โดยจะแจ้งทายาทมาร่วมงานพิธีอันยิ่งใหญ่และสมเกียรติกับการเสียสละนี้ด้วย

ตัวอย่างบัตรอุทิศร่างกาย

ตัวอย่างบัตรอุทิศร่างกาย

แสดงความจำนงพร้อมสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ ณ สถานที่ที่รับอุทิศ ซึ่งจะได้รับบัตรภายใน 10 นาที

 

การใช้ร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ หรือที่เรียกว่า “อาจารย์ใหญ่”

ถาม ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ หรือที่เรียกว่า “อาจารย์ใหญ่” นี้ใช้ศึกษาในทางใดบ้าง?
ตอบ ร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ หรือ “อาจารย์ใหญ่” จะถูกนามาใช้เพื่อศึกษา วิชากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์โดย
1. นิสิตแพทย์
2. แพทย์เฉพาะทาง
3. นักศึกษาพยาบาล
4. นิสิตรังสีเทคนิค
5. นิสิตเทคนิคการแพทย์
6. เพื่อทาพิพิีภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้นิสิต และประชาชนผู้สนใจเข้าศึกษา
(กรณีนี้ จะทาได้เฉพาะเมื่อเป็นความประสงค์ของผู้อุทิศร่างกายเท่านั้น)

ถาม มีการนาร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปให้สถาบันอื่นใช้ศึกษาหรือไม่?
ตอบ ไม่มีการให้ ไม่มีการซื้อ ขาย จะนาร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ มาใช้ประโยชน์การศึกษาวิชาแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านนั้

ถาม นอกจากการเสียสละอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาแล้ว ประชาชนทวั่ ไป สามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาทางด้านการแพทย์ได้โดยวิีีใดได้อีกบ้าง
ตอบ ท่านจะมีส่วนร่วมในการทานุบารุงวิชาชีพด้านการแพทย์ได้โดยการบริจาคเงิน หรือ โอนเงิน เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทยชื่อบัญชี กองทุนสภากาชาดไทย เพื่อการบริจาค เลขที่บัญชี 0452 88000-6 โดยระบุ เพื่อสมทบบัญชี“ เงินฝากเพื่อพัฒนาอาจารย์ใหญ่เพื่อการศึกษาด้านการแพทย์” รหัสบัญชี 4300071 หากเป็นการโอนเงินเข้าบัญชี กรุณา แฟ็กหลักฐานการโอนเงินมาที่หมายเลข แฟ็ก 02- 2500120 หรือ 02-2527028 เพื่อที่ ทางโรงพยาบาล จะได้ส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ท่านได้อย่างถูกต้องซึ่งใบเสร็จรับเงินนี้สามารถมาไปลดหย่อนภาษีได้ (บริจาคตงั้ แต่ 100 บาท เป็นต้นไป)