กรณีใดบ้างที่จะยกเลิกการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์

ถาม หากแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์แล้ว ต่อมาถึงแก่กรรม แล้ว ทายาทเปลี่ยนใจ ไม่มอบร่างผู้แสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลฯเช่นนี้ ทายาทมีสิทธิ์หรือไม่ และมีความผิดทางกฎหมายหรือไม่?
ตอบ เมื่อผู้แสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ถึงแก่กรรม ทายาท มีสิทธิ์ที่จะไม่มอบร่างผู้อุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาลฯ ได้ โดยไม่มีความผิดทางกฎหมาย

ถาม ถ้าหากได้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้พร้อมกับแสดงความจำนงอุทิศร่างกายฯ เมื่อถึงแก่กรรมแพทย์ได้นาอวัยวะไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยรายอื่น แล้วยังสามารถ นาร่างไปเก็บรักษาเป็นอาจารย์ใหญ่ ให้นิสิตแพทย์ใช้ศึกษาได้หรือไม่?
ตอบ ในกรณีแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้ด้วย เมื่อท่านถึงแก่กรรมซึ่งอยู่ในสภาพสมองตาย และแพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถนำอวัยวะของท่านไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยรายอื่นได้ จึงจะยกเลิกการอุทิศร่างกายด้านการแพทย์ แต่หากแพทย์ไม่สามารถนำอวัยวะไปใช้ปลูกถ่ายกับผู้ป่วยอื่นได้ จึงจะนำร่าง
ของท่านมาใช้เพื่อการศึกษาต่อไป ในกรณีที่ท่านแสดงความจำนงที่จะบริจาคดวงตาไว้แล้ว ท่านก็ ยังสามารถอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ได้

ถาม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถนาร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ มา ใช้ได้ทุกท่านหรือไม่? มีกฎเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร?
ตอบ โรงพยาบาลฯ ไม่สามารถรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ มาใช้เพื่อการศึกษาได้ ในกรณีต่อไปนี้
1. เมื่อผู้แสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาฯ ถึงแก่กรรมแล้ว ทายาทไม่ ยินยอมมอบร่างผู้แสดงความจานงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ให้
2. ผู้อุทิศร่างกายที่ได้รับการฉายรังสีสาหรับการรักษาโรคต่างๆ มาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ถึงแก่กรรม
3. ผู้อุทิศร่างกายฯ ที่ถึงแก่กรรม มีสาเหตุจาก ติดเชื้อโรคร้ายแรง เช่น โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง(โรคเอดส์) ไวรัสตับอักเสบ วัณโรค และ พิษสุนัขบ้า
4. ผู้อุทิศร่างกายฯ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ มีคดี เกี่ยวข้องกับคดี หรือมีการผ่าพิสูจน์
5. ร่างกายผู้อุทิศร่างกายฯ มีลักษณะกลิ่นจากการเนื้อเยื่อเน่าเสีย
6. เมื่อญาติต้องการนาร่างผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ไปบาเพ็ญกุศล
7. ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ที่ เขตหรืออาเภอ หรือตารวจ ยังไม่ออกเอกสารใบมรณะบัตร หนังสือรับรองการเสียชีวิตให้หรือตารวจยังไม่ออกใบชันสูตรศพในกรณีที่เสียชีวิตนอกโรงพยาบาล

ถาม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถรับร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ที่ ฝากไว้ในตู้เย็นของโรงพยาบาลอื่นๆ และญาตนิ าส่งภายหลัง 24 ชวั่ โมง ได้หรือไม่?
ตอบ โรงพยาบาลฯ สามารถรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ที่ฝากไว้ในตู้เย็น ได้ หากตู้เย็นมีความเย็นเพียงพอที่จะรักษาสภาพเนื้อเยื่อให้คงสภาพเดิมได้

ถาม การนำร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ โดยไม่ได้บรรจุในหีบเย็น โรงพยาบาลฯ สามารถนำศพมาเตรียมไว้ใช้เพื่อการศึกษาได้หรือไม่?
ตอบ ผู้อุทิศร่างกายฯ ที่อยู่ต่างจังหวัดโรงพยาบาลฯ ใคร่ขอให้ญาติ นำส่งที่โรงพยาบาลที่เป็นศูนย์รับร่างของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หรือบรรจุใส่หีบเย็น หรือใช้ถุงน้าแข็งอย่างน้อย 2 ถุงวางบนหน้าท้องคลุมด้วยผ้าห่ม แล้วจึงนาส่งที่ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องตรวจดู หากไม่สามารถนามาศึกษาได้ โรงพยาบาลฯ ใคร่ขอความกรุณา ให้ญาตินากลับไปบาเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *