ผู้เสียสละแม้หมดลมหายใจ

ผู้เสียสละแม้หมดลมหายใจ

อุทิศร่างกายหลังจากเสียชีวิตด้วยความสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยของนักศึกษาแพทย์ ร่างกายของผู้บริจาคนั้นจะถูกเรียกว่า “อาจารย์ใหญ่”

คุณประโยชน์อย่างเอนกอนันต์

คุณประโยชน์อย่างเอนกอนันต์

แพทย์ได้ศึกษามหกายวิภาคศาสตร์จนเกิดทักษะและมีความเชี่ยวชาญ จะได้นำความรู้ไปรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็ว

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

โรงพยาบาลจุฬาฯ จะจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) อย่างสมเกียรติ โดยจะแจ้งทายาทมาร่วมงานพิธีอันยิ่งใหญ่และสมเกียรติกับการเสียสละนี้ด้วย

ตัวอย่างบัตรอุทิศร่างกาย

ตัวอย่างบัตรอุทิศร่างกาย

แสดงความจำนงพร้อมสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ ณ สถานที่ที่รับอุทิศ ซึ่งจะได้รับบัตรภายใน 10 นาที

 

Category Archives: คำถามที่พบบ่อยๆ

การใช้ร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ หรือที่เรียกว่า “อาจารย์ใหญ่”

ถาม ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ หรือที่เรียกว่า “อาจารย์ใหญ่” นี้ใช้ศึกษาในทางใดบ้าง? ตอบ ร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ หรือ “อาจารย์ใหญ่” จะถูกนามาใช้เพื่อศึกษา วิชากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์โดย 1. นิสิตแพทย์ 2. แพทย์เฉพาะทาง 3. นักศึกษาพยาบาล 4. นิสิตรังสีเทคนิค 5. นิสิตเทคนิคการแพทย์ 6. เพื่อทาพิพิีภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้นิสิต และประชาชนผู้สนใจเข้าศึกษา (กรณีนี้ จะทาได้เฉพาะเมื่อเป็นความประสงค์ของผู้อุทิศร่างกายเท่านั้น) ถาม มีการนาร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปให้สถาบันอื่นใช้ศึกษาหรือไม่? ตอบ ไม่มีการให้ ไม่มีการซื้อ ขาย จะนาร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ มาใช้ประโยชน์การศึกษาวิชาแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านนั้ ถาม

ขั้นตอนในการดำเนินการของโรงพยาบาล หลังจากการรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์มาแล้ว

ถาม หลังจากรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์มาที่โรงพยาบาลฯ แล้ว มีขัน้ ตอนใน การดำเนินการอย่างไร? ตอบ เมื่อได้รับแจ้งจากทายาทผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์มาแล้ว มีขนั้ ตอนการปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อเจ้าหน้าที่รับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ มาแล้ว จะลงทะเบียนรหัสของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ แล้วนาเข้าสู่กระบวนการรักษาสภาพ ซึ่งใช้เวลาในการรักษาสภาพอย่างน้อย 6 เดือน จึงจะสามารถนาไปใช้เพื่อการศึกษาได้ 2. เจ้าหน้าที่จะใช้น้ายารักษาสภาพร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์เหมาะสมดีแล้ว จึงนาร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์มาศึกษา ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 1 ปี 3. ภาควิชาฯ จะทาหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการทันที่ เมื่อเริ่มนาร่างมาศึกษา ถ้ายังไม่ได้รับการติดต่อแจ้งไป แสดงว่ายังไม่ได้นาร่างมาศึกษา 4. หลังจากนาร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ (อาจารย์ใหญ่) มาศึกษาเรียบร้อยแล้ว โรงพยาบาลฯ จะติดต่อแจ้งทายาท ให้ทราบ เมื่อญาติได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ ญาติควรเตรียม

สถานที่ที่ทายาท ติดต่อแจ้งการรับร่าง และวิธีการดำเนินการ

ถาม เมื่อผู้แสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ถึงแก่กรรม ทายาทสามารถ ติดต่อแจ้งประสานงานการรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ได้ที่ใดบ้าง? และทายาทควรดำเนินการอย่างไร? ตอบ 1. ทายาทต้องติดต่อกับสานักงานเขตหรืออาเภอเพื่อขอรับหลักฐานใบมรณะบัตร 2. ห้ามฉีดน้ายา ฟอร์มาลีน รักษาสภาพร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์เพราะจะไม่สามารถนำร่างผู้อุทิศร่างกายมาใช้ศึกษาได้ 3. ทายาทติดต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 083-8299917 4. โรงพยาบาลฯ จะจัดรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ไปรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ณ สถานที่ที่ทายาทได้แจ้งรายละเอียดไว้ ยกเว้นผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ที่อยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ขอความกรุณาให้ทายาทนาส่งที่ ศูนย์รับศพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ( ญาติควรสอบถามให้แน่ชัดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ) เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจดูร่างผู้อุทิศร่างกายแล้ว และไม่มีข้อใดที่ขัดแย้งกับระเบียบการอุทิศร่างกาย เจ้าหน้าที่จะนาเอกสาร “หนังสือสาคัญยินยอมมอบร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา” ไปให้ทายาทลงนามด้วย 5. ทายาทมอบใบมรณะบัตรของร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ และสาเนาบัตรประชาชนของทายาท

สิทธิพิเศษ ค่าใช้จ่าย ในอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์

ถาม เมื่อแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์แล้ว ผู้อุทิศเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ หรือทายาทจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือไม่? ตอบ ผู้แสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ หรือทายาทจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แต่อย่างใด แต่ทางโรงพยาบาลฯ ยินดีให้ความสะดวกให้มากที่สุดในการเข้ารับการรักษา ถาม การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่? ตอบ การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาดา้ นการแพทย์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทงั้ สิ้น แต่ท่านสามารถให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาอาจารย์ใหญ่เพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ โดยการบริจาคเงินเข้าสมทบกองทุนสภากาชาดไทย เพื่อการบริจาค ีนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 0452 88000-6 โดยระบุ ชื่อบัญชี “เงินฝากเพื่อพัฒนาอาจารย์ใหญ่เพื่อการศึกษาด้านการแพทย์” รหัสบัญชี 4300071 ได้ตามศรัทธา ซึ่งเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ถาม เมื่อผู้แสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ไว้ถึงแก่กรรม ทายาทสามารถนำไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาได้หรือไม่? ตอบ